...

Statut stowarzyszenia

wersja z dnia 18 lipca 2020 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Pravda, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

 1. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej;
 2. sprawowanie kontroli obywatelskiej.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w szczególności poprzez:

 1. kontrolę przejrzystości i rzetelności mediów oraz debaty publicznej;
 2. przeciwdziałanie dezinformacji i manipulacji opinią publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem fałszywych treści publikowanych w internecie;
 3. działalność analityczną, badawczą lub naukową;
 4. działalność informacyjną, edukacyjną, szkoleniową, opiniodawczą lub doradczą;
 5. rozwijanie oraz upowszechnianie technologii do celów sprawowania kontroli obywatelskiej;
 6. tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej portali lub serwisów internetowych, stron www, for, list dyskusyjnych, profili w mediach społecznościowych;
 7. organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, debat publicznych;
 8. zacieśnianie współpracy  w celach statutowych z innymi podmiotami (organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury) działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą;

§ 7

Stowarzyszenie w swej działalności kieruje się zasadami jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

§ 9

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.

2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:

 1. nie jest członkiem partii politycznej;
 2. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła lat 16 i jej przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na członkostwo w stowarzyszeniu.

2. Przyjęcia do Stowarzyszenia dokonuje uchwałą Zarząd.

§ 11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 2. być zaznajamianym z oświadczeniami i decyzjami organów Stowarzyszenia;
 3. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 4. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać Statutu Stowarzyszenia;
 2. brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia;
 3. stosować się do postanowień i uchwał organów Stowarzyszenia;
 4. uiszczać w terminie składki członkowskie;
 5. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 14

1. Członek wspierający i honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 2. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. gdy postawa członka jest sprzeczna ze Statutem lub nie da się pogodzić z postanowieniami i uchwałami organów Stowarzyszenia;
  2. niewypełniania obowiązków członka stowarzyszenia zapisanych w Statucie
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Zarząd, Prezes (spośród członków Zarządu) oraz Komisja Rewizyjna wybierane są na zebraniu założycielskim większością głosów w głosowaniu jawnym na czas nieokreślony.

2. Odwołania Zarządu, Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje uchwałą Walne Zebranie Członków.

§ 18

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.

2. Walne Zebranie Członków może odbywać się w drodze wideorozmowy.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres jednego roku;
 2. uchwalenie Statutu i jego zmian;
 3. wybór i odwołanie Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej;
 4. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy;
 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 6. uchwalanie wynagrodzeń za pełnione funkcje poszczególnych członków Zarządu;
 7. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia;
 8. podejmowanie uchwały w sprawie wyznaczenia pełnomocnika i powierzenia jej wykonania Zarządowi.

§ 21

1. Zarząd składa się z od 2 do 5 członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa.

2. Posiedzenia zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa nie rzadziej niż co 3 miesiące.

3. Wiceprezesa większością głosów wybiera na czas nieokreślony lub odwołuje Zarząd przy obecności wszystkich członków.

4. Uchwały Zarządu zapadają przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 

6. W przypadku nieobecności Prezesa obradami Zarządu kieruje Wiceprezes.

5. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do kierującego obradami.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za pełnione funkcje.

8. Obrady Zarządu mogą odbywać się w drodze wideorozmowy.

9. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 23

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes i Wiceprezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym w obecności wszystkich członków Komisji.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 26

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie;
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
 4. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 23 głosów przy obecności co najmniej 23 członków.

§ 28

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 29

W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne obowiązujące przepisy prawne.