Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy w Polsce prawa człowieka są przestrzegane tylko w 13%?

Informację uznajemy za manipulację, ponieważ statystyki opublikowane przez Visegrad 24 odnoszą się wyłącznie do środowiska LGBT+. Autor tweeta nie zaznaczył tego we wpisie, co w konsekwencji może wprowadzić jego odbiorców w błąd.

Prawa człowieka w Polsce

Prawa człowieka są spisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Gwarantują każdemu wolność (osobistą, gospodarczą i polityczną) oraz równość. Biorąc pod uwagę przestrzeganie praw człowieka wobec ogółu społeczeństwa, w World Population Review Polska zdobyła 83% punktów w kategorii wolności osobistej. Fundacja Heritage oceniła wolność gospodarczą w Polsce na 70%, natomiast organizacja Freedom House pod względem wolności politycznej przyznała Polsce 82% możliwych do zdobycia punktów.

Dyskryminacja osób LGBT+

Wykres przedstawiony przez konto Visegrad 24 na Twitterze pochodzi ze strony Rainbow Europe, organizacji finansowanej ze środków unijnych, która zajmuje się monitorowaniem przestrzegania praw osób należących do środowisk LGBT+. Dane przez nią opublikowane (w tym wspomniane 13%) są oparte na spełnianych – i niespełnianych – przez dane państwo kryteriach. Przykładowo, w kategorii “Rodzina” pojawiają się takie podpunkty jak równość małżeństwa czy możliwość adopcji przez pary LGBT+. Jak widać na poniższej grafice, Polska nie spełniła dotąd żadnego.

Wybrane kryteria podlegające ocenie w badaniu Rainbow Europe (kategoria “Rodzina”) 

Nasz kraj uzyskał pozytywny wynik jedynie w 11 z 70 zaproponowanych przez Rainbow Europe kryteriów, co zaowocowało ostatecznym rezultatem na poziomie 13%. Nie jest to jednak równoznaczne z faktem nieprzestrzegania w Polsce wszystkich praw człowieka – badaniu poddano jedynie określony wycinek całego społeczeństwa.

Kampania Przeciw Homofobii

Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolska organizacja pozarządowa, która działa na rzecz społeczności LGBT+, w 2021 roku opublikowała raport dotyczący warunków życia osób nieheteronormatywnych w naszym kraju w latach 2019-2020. Chociaż autorzy raportu nie odnoszą się w nim bezpośrednio do praw człowieka, to wiele zaproponowanych tam wskaźników jest na nich opartych. Mowa tu na przykład o idei prawnego uregulowania związków między osobami LGBT+.

W dobranej próbie badawczej 90% respondentów chciałoby zawrzeć związek partnerski, a małżeński – 69%. Co więcej, 70% osób zaznaczyło, że gdyby nie ich sytuacja finansowa, zdecydowałyby się na dokonanie tego za granicą, nawet mimo nieuznawania takiej regulacji w polskim prawodawstwie. Z dalszej części raportu dowiedzieć się można, że po ujawnieniu własnej orientacji prawie 30% badanych spotkało się z gorszym traktowaniem ze strony policji, niecałe 14% – w kontakcie z pracownikami służby zdrowia, a około 10% w swoim miejscu pracy.

Należy jednak pamiętać, że, jak zastrzegają zresztą sami autorzy raportu, nie ma on charakteru naukowego. Wynika to z ograniczonych możliwości dobrania reprezentatywnej próby badawczej – jest to spowodowane między innymi faktem, że wiele osób określających się jako LGBT+ nie przyznaje się do tego publicznie.

Badania Pew Research Center

Pew Research Center, amerykańska organizacja zajmująca się przygotowywaniem badań społecznych, przeprowadziła sondaż na temat akceptacji homoseksualizmu w różnych państwach świata. Polska zajęła w nim jedno z najniższych miejsc – z zebranych danych wynikało, że 42% obywateli naszego kraju uważa, że homoseksualizmu nie należy akceptować, natomiast 47% respondentów jest zdania, że powinien być akceptowany.

Mapa przedstawiająca poziom akceptacji homoseksualizmu na świecie, opracowana przez Pew Research Center

Badania Freedom house

Inna amerykańska organizacja Freedom House, publikująca raporty i badania na tematy kluczowe dla społeczeństwa, w raporcie z 2020 r. oceniła Polskę jako miejsce, gdzie generalnie przestrzega się praw mniejszości, jednak wciąż istnieje duża dyskryminacja wobec osób LGBT+ (paragraf F4).