Czy rząd PiS przez 5 lat przyjął o 100% więcej nielegalnych imigrantów niż rząd PO?

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty

„Przez 5 lat rządów PiS-u nielegalnych imigrantów przybyło w Polsce o sto procent.”

Bartłomiej Sienkiewicz, Onet Rano (2:50), 20 sierpnia 2021 r. 

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ nielegalna imigracja jest zjawiskiem ukrytym i nie ma dostępnych statystyk, które rzetelnie oddają rzeczywistą liczbę nielegalnych imigrantów w Polsce.

Kontekst wypowiedzi

Na samym początku rozmowy z Onetem, Bartłomiej Sienkiewicz (PO) poruszył temat białoruskiej granicy i koczujących przy niej imigrantów. Dodał, że podejście obecnej władzy do imigrantów jest niehumanitarne. Poseł skrytykował obecny rząd za zbyt późną reakcję w kwestii uszczelnienia granicy z Białorusią i stwierdził, że „​​przez 5 lat rządów PiS-u nielegalnych imigrantów przybyło w Polsce o sto procent”.

Statystyki

Główny Urząd Statystyczny publikuje jedynie dane dotyczące liczby stwierdzonych nielegalnych imigrantów (2015-2019, 2020), które otrzymuje od Komendy Głównej Straży Granicznej. Na podstawie dostępnych danych sprawdziliśmy jak „​​przez 5 lat rządów PiS-u” zmieniła się liczba (stwierdzonych) nielegalnych imigrantów na terytorium Polski. Nie wiemy, które 5 lat poseł PO miał na myśli, dlatego rozpatrzyliśmy dwie opcje – porównaliśmy dane z 2015 r. z danymi z 2019 r. i analogicznie dane z 2016 i 2020 r.

Według danych GUSu w 2015 roku w Polsce przebywało prawie 17 tys. nielegalnych imigrantów, natomiast w 2019 – niemal 31 tys (o 84% więcej niż w 2015 r.). Porównując rok 2020 z 2016 widać jednak, że w 2020 roku stwierdzono o 48% mniej przypadków nielegalnej imigracji niż 4 lata wcześniej – prawdopodobnie jest to efekt wybuchu pandemii

Wykres przedstawiający liczbę obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania w Polsce (przygotowany na podstawie danych GUS)

Należy pamiętać, że statystyki podają jedynie liczbę osób, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania w Polsce – nie wiadomo ile jest takich osób w rzeczywistości. Wysłaliśmy zapytanie do GUSu, aby dowiedzieć się jak dokładne są te dane – gdy dostaniemy odpowiedź, to niezwłocznie się nią podzielimy.

Legalni imigranci w Polsce

Dane dotyczące liczby osób, które posiadają ważne karty pobytu (legalnych imigrantów) publikuje Urząd do Spraw Cudzoziemców na koniec każdego roku. Rodzaje wydawanych zezwoleń na pobyt w latach 2007-2020 zmieniały się, dlatego na wykresie przedstawiamy sumaryczne dane dotyczące wszystkich rodzajów zezwoleń (takich jak zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE czy status uchodźcy).  

Wykres przedstawiający liczbę cudzoziemców posiadających dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce (przygotowany na podstawie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców)


Na początku 2016 roku w Polsce przebywało ponad 200 tys. cudzoziemców posiadających ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu, a na koniec roku 2020 było ich już ponad 450 tys. Co ciekawe, przez 5 lat rządów PiS do Polski przybyło o 106% więcej legalnych imigrantów niż w latach 2011-2015.