2
2

Konwencja Stambulska dyskryminuje dzieci płci męskiej? Błędna interpretacja Bosaka

9 sierpnia 2020

Tekst Konwencji ogranicza przewidzianą przez nią ochronę wyłącznie do kobiet. […] Ta konwencja do przemocy wobec dzieci płci męskiej w ogóle się nie odnosi.

Krzysztof Bosak, konferencja prasowa Konfederacji, 27 lipca 2020

Wypowiedź jest fałszywa, ponieważ zakres konwencji uwzględnia pomoc wszystkim ofiarom przemocy domowej, a działania i rozwiązania, które proponuje Konwencja, dotyczą w znacznym stopniu nie tylko jednej płci.

Konwencja o przemocy

Słowa Bosaka padły jako reakcja na zapowiedź ministry Marleny Maląg wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Stambulskiej (tj. Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej).

Konwencja Stambulska rozróżnia dwa rodzaje przemocy, którym stara się zaradzić ? ogólną przemoc wobec kobiet oraz przemoc domową bez względu na płeć ofiary. Tym samym kładzie większy nacisk na wsparcie kobiet, jednak zakłada pomoc wszystkim ofiarom przemocy domowej zaznaczając, że kobiety dotyka ona w większym stopniu.

1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do wszelkich form przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, która w większym stopniu dotyka kobiety.

2. Strony zachęca się do stosowania niniejszej konwencji do wszystkich ofiar przemocy domowej. Przy stosowaniu niniejszej Konwencji Strony poświęcają szczególną uwagę kobietom ? ofiarom przemocy ze względu na płeć.

Konwencja Stambulska, Artykuł 2. pkt. 1. i 2.

Zgodnie z ustępem 3. artykułu 4. wdrożenie przepisów Konwencji ma zostać zagwarantowane bez dyskryminacji ze względu na płeć biologiczną oraz płeć kulturowo-społeczną.

Wdrożenie przepisów niniejszej konwencji przez Strony, w szczególności środków chroniących prawa ofiar, zostanie zagwarantowane bez dyskryminacji ze względu na: płeć biologiczną, płeć kulturowo-społeczną, rasę, kolor skóry, język, religię, poglądy polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, własność, urodzenie, orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, stan cywilny, status uchodźcy lub migranta lub inny.

Konwencja Stambulska, Artykuł 4. pkt. 3.

Pomoc tylko dla kobiet?

Konwencja Stambulska w niektórych punktach odnosi się także bezpośrednio do dzieci bez względu na płeć, np. w kwestii edukacji (Art. 14.).

[…] uznając, że dzieci są ofiarami przemocy domowej, również jako świadkowie przemocy w rodzinie […]

Konwencja Stambulska, Preambuła

Ponadto w Preambule do Konwencji przywołane i uwzględnione są teżKonwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, które zapewniają ochronę wszystkim dzieciom.

Metodyka

Każda wypowiedź i informacja są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Jako członkowie International Fact-Checking Network (Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej) dbamy o to, żeby każdy wpis przesztrzegał ścisłej metodyki i spełniał standardy rzetelenego dziennikarstwa.

Certyfikat

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodyce zajrzyj do zakładki Jak działamy?.

Wesprzyj Pravdę!

Jeśli zgadzasz się z nami, że rzetelne informacje ratują życie, dołącz do osób wspierających niezależną weryfikację faktów i wesprzyj naszą działalność.

Więcej informacji o tym jak możesz nas wspierać znajdziesz w zakładce Wesprzyj Pravdę.