Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy objęcie przez abp. Głódzia funkcji sołtysa jest zgodne z prawem?

Nie ma w prawie kanonicznym żadnych przepisów [dot. pełnienia przez osobę duchowną urzędu sołtysa – przyp. Pravda]. To nie jest funkcja rządowa.

Sołtys, Emerytowany hierarcha abp Sławoj Leszek Głódź, Radio ZET, rozmowa z reporterem Michałem Dzienyńskim, 29 czerwca 2021

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ kodeks prawa kanonicznego zabrania duchownym obejmować jakiekolwiek urzędy publiczne.

29 czerwca, były metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź objął funkcję sołtysa rodzimej wsi Piaski, w gminie Jaświły. Urząd sołtysa jest jednostką pomocniczą samorządu terytorialnego, a zatem funkcja sołtysa jest publicznym urzędem (Dz.U.2020.713:Art. 36), do którego odnosi się kodeks prawa kanonicznego (kan. 285, par. 3).

Kodeks prawa kanonicznego

W Kodeksie prawa kanonicznego znajdują się zapisy dotyczące pełnienia przez osoby duchowne urzędów świeckich. Mówią o tym paragraf 3 i 4 kanonu 285 i paragraf 2 kanonu 289:  

?Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej?. (kan. 285, par. 3)

?Bez pozwolenia własnego ordynariusza nie wolno duchownym podejmować zarządu dóbr należących do świeckich albo świeckich urzędów, z którymi łączy się obowiązek składania rachunków […]?. (kan. 285, par.  4.)

?Duchowni powinni korzystać ze zwolnień od wykonywania zadań i publicznych obowiązków cywilnych, obcych stanowi duchownemu, przyznanych na ich korzyść przez ustawy, umowy lub zwyczaje, chyba że w poszczególnych wypadkach własny ordynariusz zarządził inaczej?. (kan. 289, par.  2.)

Dożywotni stan duchowny? 

Abp Głódź jest emerytowanym hierarchą, ale nie oznacza to utraty stanu duchownego, czemu poświęcony jest kan. 290. Dodatkowo określa on trzy nadzwyczajne sytuacje, w których możliwa jest utrata stanu duchownego, jednak żadna z wymienionych nie dotyczy abp. Głódzia.

?Święcenia raz ważnie przyjęte nigdy nie tracą ważności. Jednakże duchowny traci stan duchowny:

  1. przez wyrok sądowy lub dekret administracyjny, stwierdzający nieważność święceń;
  2. przez karę wydalenia nałożoną zgodnie z przepisami prawa;
  3. przez reskrypt Stolicy Apostolskiej, którego to reskryptu Stolica Apostolska udziela diakonom tylko z poważnych przyczyn, a prezbiterom z najpoważniejszych?. (kan. 290)

Nagła przeprowadzka?

Arcybiskup porzucił urząd metropolity gdańskiego po decyzji o opuszczeniu diecezji w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej. Tenże zawierał komentarz do zakończonego dochodzenia Stolicy Apostolskiej w sprawie ?zaniedbań abp. Sławoja Leszka Głódzia w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzeniem archidiecezją?. Jak czytamy w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej, abp Głódź musiał opuścić archidiecezję gdańską.

Zatem kim jest sołtys?

Sołtys to jednostka pomocnicza samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, a zgodnie z art. 36 Dzienniku Ustaw sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie i jest funkcjonariuszem publicznym

?Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka?. (Dz.U.2020.713, art. 36)

Do zadań sołtysa należą m.in. organizowanie zebrań wiejskich i wykonywanie ich uchwał, zarządzanie mieniem komunalnym i gminnym oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.

Picture of Zofia Ponulak
Zofia Ponulak
Jestem studentką kognitywistyki i filozofii w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Fascynują mnie procesy poznawcze człowieka oraz jego status w kulturze, dlatego też interesują mnie mechanizmy dezinformacji, która kształtuje mity współczesnego świata. Wolne chwile spędzam na turniejach debat sportowych oraz dyskusjach feministycznych.W Pravdzie odpowiadam za projekty edukacyjne oraz warstwę merytoryczną i wizerunkową w mediach społecznościowych.