Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy szkolna podstawa programowa uwzględnia edukację seksualną?

Edukacja seksualna to jedna z najważniejszych lekcji, którą młodzi Polacy mogą odebrać. Tymczasem w szkolnym curriculum nie ma o tym słowa.

Robert Biedroń, Twitter 16.05.2021 r.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ zarówno w klasach IV-VIII szkoły podstawowej jak i czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum realizowany jest przedmiot wychowania do życia w rodzinie ? WDŻ, którego podstawa programowa obejmuje elementy edukacji seksualnej.

Warto jednak zauważyć, iż na realizację zajęć WDŻ w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy dla ucznia. Uczeń niepełnoletni nie musi brać udziału w zajęciach, jeśli jego rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczeń pełnoletni taką rezygnację musi złożyć sam.

Sposób nauczania WDŻ

Realizacja zajęć WDŻ opiera się głównie na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku. Zgodnie z treścią tego przepisu do programów nauczania szkolnego wprowadzono wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji.

Edukacja seksualna w klasach IV-VIII

Uczniowie szkół podstawowych w ramach podstawy programowej muszą opanować najróżniejsze zagadnienia dotyczące seksualności człowieka czy płodności. Do najważniejszych należy określenie pojęć związanych z seksualnością, wymienianie rodzajów antykoncepcji czy też znajomość chorób przenoszonych drogą płciową.

Edukacja seksualna w szkołach ponadpodstawowych.

Program WDŻ 4-letniego liceum i 5-letniego technikum jest bardzo zbliżony do tego w szkole podstawowej. Jedyną znaczącą różnicą jest zawężony zakres materiału, który uczeń musi opanować w ramach podstawy programowej.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący wychowanie do życia w rodzinie?

Zajęcia może prowadzić nauczyciel posiadający przygotowanie pedagogiczne i ukończone studia z nauk o rodzinie lub nauczyciel innego przedmiotu, który odbył dodatkowe studia podyplomowe z zakresu wychowania do życia w rodzinie (osoby, które nabyły uprawnienia do nauczania tego przedmiotu podczas kursów kwalifikacyjnych, nadal będą mogły prowadzić zajęcia).

W podstawie programowej zarówno dla szkoły podstawowej jak i szkół ponadpodstawowych edukacja seksualna jest obszernie opisana i tym samym słowa Roberta Biedronia nie są prawdziwe. Jednak to, że edukacja seksualna jest zawarta w podstawie programowej, nie oznacza jeszcze, że jest ona należycie realizowana, ponieważ zależy to wyłącznie od nauczyciela prowadzącego zajęcia. Ponadto, wiele osób uważa, że podstawa ta jest niewystarczająca i wymaga dołożenia bardziej współczesnych zagadnień.